Všeobecné podmienky

poskytovania prenájmu Rekreačného domčeka D&B Konečná

Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš Rekreačný domček D&B Konečná, neďaleko vyhľadávaného termálneho kúpaliska Podhájska. Naším cieľom je poskytnúť Vám kvalitné ubytovacie služby. Dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1) Prenajímateľ poskytuje klientovi len služby spojené s prenocovaním.

2) Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť prenájom v dôsledku nepredvídateľných udalostí, ktorým nebolo možné zabrániť. Prenajímateľ je povinný okamžite oznámiť túto skutočnosť klientovi a umožniť realizáciu prenájmu v inom termíne vhodnom pre klienta.

3) Ubytovanie hosťa je možné po 14.00 hod. V prípade neskoršieho nástupu zo strany hosťa doporučujeme o tom informovať prenajímateľa. Dva - tri dni pred nástupom nám napíšte predpokladaný čas príchodu.

4) Uvoľnenie domčeka je v deň odchodu hosť povinný urobiť do 10.00 hodiny. Na základe predchádzajúcej dohody a v závislosti od obsadenosti domčeka ponúkame Vám možnosť neskoršieho odchodu do 16:00 hod. za doplatok 15 €. Od 16:00 hod. účtujeme plnú cenu za nasledujúcu noc.

5) Hosť predloží pri príchode platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, identifikačnú kartu alebo platný pas. Ak je držiteľom našej Vernostnej karty, predloží aj tú.

6) Prenajímateľ vydá klientovi po doplatení sumy za prenájom domčeka a ubytovacieho poplatku obce, kľúče od domčeka a vstupnej brány.

7) Hosť pri príchode si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v domčeku, prípadné závady ihneď nahlási prenajímateľovi. V prípade, že ich bezodkladne nenahlási, bude za ne zodpovedať ako keby ich spôsobil sám.

8) Ak hosť ukončí pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v objednávke (napr. pre nepriaznivé poveternostné podmienky, ...), prináleží prenajímateľovi cena za celú dohodnutú dĺžku pobytu.

9) Ak hosť dodatočne počas pobytu požiada o predĺženie pobytu, môže mu prenajímateľ vyhovieť ak je voľný termín.

10) Nie je dovolené bez súhlasu prenajímateľa ubytovať ďalšie osoby.

11) Samostatné ubytovanie v domčeku nie je povolené osobám mladším ako 18 rokov.

12) Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do 12 rokov v domčeku bez dozoru.

13) Do domčeka je možné vodiť registrovaných psov (malá rasa - v kohútiku max. výška 30 cm) len po dohode s prenajímateľom za poplatok a len v prípade preukázania ich zdravotného preukazu. Taktiež nie je dovolené ponechať v domčeku psa bez dozoru.

14) Aj pri krátkodobom odchode z domčeka hosť riadne skontroluje uzatvorenie vodovodných kohútikov, zhasnutie svetiel, vypnutie elektrických spotrebičov (okrem chladničky a bojlera) a zamkne domček. Vzhľadom na časté letné búrky zatvorí okná. Nesmie nechať bez dozoru nabíjať baterky mobilov, notebookov, ...

15) V priestoroch domčeka je prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom.

16) Hosť súhlasí s tým, že do domčeka počas pobytu má právo vstúpiť prenajímateľ v prípade ohrozenia jeho majetku.

17) V čase od 22.00 do 06.00 hosť dodržiava nočný pokoj.

18) Prenajímateľ nezodpovedá za veci (cennosti, peniaze a pod.) donesené hosťom do priestorov domčeka.

19) Súčasťou prenájmu domčeka je bezplatné poskytnutie parkovacieho miesta pre jedno motorové vozidlo na určenom mieste vo dvore. Prenajímateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za škodu na motorovom vozidle. Odporúčame našim hosťom, aby sa vždy presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta.

20) V domčeku nesmie hosť bez súhlasu prenajímateľa premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá hosť za vzniknutú škodu v celom rozsahu a prenajímateľ nezodpovedá za prípadnú ujmu na zdraví hosťa.

21) V domčeku nie je povolené hosťom používať vlastné elektrické alebo plynové spotrebiče, toto opatrenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace strojčeky, sušiče vlasov a podobne). Inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá týmto vznikne.

22) Hosť udržiava poriadok a čistotu v domčeku a v jeho okolí.

23) Pri opekaní a grilovaní hosť dbá o bezpečnosť, dáva pozor, aby sa oheň nerozšíril mimo ohniska. Nenechá oheň bez dozoru a po skončení opekania úplne uhasí oheň.

24) V prípade straty kľúča od domčeka alebo vstupnej brány je účtovaný poplatok 5 EUR.

25) Hosť odovzdá domček v takom stave, v akom ho prevzal. Pokiaľ dôjde k poškodeniu domčeka alebo jeho zariadenia či už úmyselne alebo neúmyselne, je hosť povinný škodu zaplatiť pri ukončení pobytu.

26) Počas celého pobytu hosť dodržiava ustanovenia týchto Všeobecných podmienok. V prípade, že ich poruší, má prenajímateľ právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dojednaného času.

27) Súčasťou Všeobecných podmienok poskytovania prenájmu Rekreačného domčeka D&B Konečná sú aj Platobné podmienky a Storno podmienky.

Prajeme Vám príjemný pobyt a veríme, že naše služby využijete aj v budúcnosti.

Platobné podmienky

Storno podmienky

Platnosť : od 01.01.2014